Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Miestne zastupiteľstvo

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené:

 • uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
 • vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov,
 • určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
 • schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie
 • rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
 • zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
 • rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
 • vyhlasovať miestne referendum mestskej časti a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mestskej časti,
 • zriaďovať a zrušovať rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené na rozpočet
 • mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
 • zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu
 • vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
 • schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
 • voliť a odvolávať miestneho kontrolóra,
 • určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
 • schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, koncepcií a rozvojových programov,
 • schvaľovať územné plány zón, ktoré obstaráva mestská časť,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane, určovať náležitosti miestnej dane podľa
 • osobitného predpisu,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mestskej časti v medzinárodnom združení podľa osobitného predpisu,
 • určovať zásady ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti,
 • rozhodovať o vedení evidencie pamätihodností mestskej časti,
 • predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • schvaľovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry, utvárať podmienky na športovanie detí a rozvoj športu pre všetkých,
 • zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a určovať náplň ich práce,
 • zriaďovať miestny hasičský zbor, vymenúvať a odvolávať jeho veliteľa po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 • voliť a odvolávať prísediacich sudcov z radov občanov v obvode príslušného súdu podľa osobitného predpisu.

Poslanci a odmeňovanie volených zástupcov

 • Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka podľa ulíc a volebných obvodov, kontakty na poslancov
 • Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti
 • Mesačné platy a odmeny poslancov Miestneho zastupiteľstva, starostu a zástupcu starostu
 • Účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva od roku 2015
 •  

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady


Informácie o uplatňovaní vetovania starostom a o protestoch prokurátora voči rozhodnutiam samosprávy

V rokoch 2014-2022 neboli pozastavené žiadne prijaté uznesenia miestneho zastupiteľstva ani neboli vznesené protesty prokurátora voči prijatým uzneseniam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 06.02.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00