17. júna 2019
Meniny má Adolf

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Tu vybavíte

Sídlo
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Kontakty

Vedúca oddelenia: 
Mgr. Nadežda Zeleníková
Telefón: 02/69202576 
E-mail: socialne@dubravka.sk, nadezda.zelenikova@dubravka.sk

 Odborní referenti a posudkoví sociálni pracovníci: 
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.kovacova@dubravka.sk 

Opatrovateľská služba: 
Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk 
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Dovoz obedov:
Ivana Krajčírová – 0918 888237 

 

Informácie o aktivitách pre seniorov


Náplň pracovných činností oddelenia 

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:
 1. koncepčne zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti,
 2. tvorí koncepciu rozvoja sociálnych vecí a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni mestskej časti,
 3. samostatne vykonáva prácu na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,
 4. rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu,
 5. poskytuje sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb,
 6. poskytuje sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta poradenského usmernenia,
 7. poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, príspevok na dopravu do detského domova v ktorom je dieťa umiestnené a príspevok na stravu,
 8. vykonáva sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa o jednorazový finančný príspevok a navrhuje občanovi mestskej časti poskytnúť finančný príspevok ako účelový, alebo mimoriadny,
 9. priznáva nárok na dotáciu na stravu dôchodcom a zmluvne zabezpečuje služby na spoločné stravovanie dôchodcov v mestskej časti,
 10. prijíma prídavok na dieťa na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 11. vybavuje žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti,
 12. žiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok pre deti v hmotnej núdzi na stravné), prospechové štipendium a učebné pomôcky,
 13. prijíma žiadosti a rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
 14. rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu a zmenu stupňa odkázanosti,
 15. zabezpečuje vyhotovenie lekárskeho posudku a konzultuje s posudkovým lekárom stupeň odkázanosti občana,
 16. zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti ťažko pohyblivých a nepohyblivých občanov,
 17. zabezpečuje a pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia v správnom konaní,
 18. vytvára partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy zamestnanosti,
 19. predkladá opatrenia a návrhy uvedené v ustanovení § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 20. administratívne zabezpečuje občianske slávnosti v mestskej časti,
 21. poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 22. poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, či už v rodine, alebo ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon výchovných opatrení,
 23. vykonáva funkciu majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
 24. vykonáva funkciu poručníka na základe rozhodnutia súdu,
 25. prijíma oznámenie o úmrtí fyzickej osoby a zabezpečuje pochovanie osoby i cudzinca v zmysle zákona,
 26. rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách,
 27. rozhoduje o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto službu,
  i)    zabezpečuje rozvoz stravy pre občanov mestskej časti,
  ii)    zabezpečuje prepravnú službu a poskytuje peňažný príspevok na prepravu.


Zariadenia sociálnych služieb :

Násilie páchané na ženách:

Osoby so zdravotným postihnutím:

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 11.06.2019

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Mgr. Nadežda Zeleníková
Telefón: 02/69202576 
E-mail:
socialne@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00