5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.03.2022

POZVÁNKA

na 13. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

08. marca 2022 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (654 kB, pdf)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (352 kB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže (251 kB, pdf)
 5. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 (318 kB, pdf)
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB, pdf)
 7. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka (363 kB, pdf)
 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (956 kB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,7 MB, pdf)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 12. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,3 MB, pdf)
 13. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Poznámka:

 • Každý účastník zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

 ZápisnicaDátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00