Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.03.2022

POZVÁNKA

na 13. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

08. marca 2022 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (654 kB, pdf)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (352 kB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže (251 kB, pdf)
 5. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 (318 kB, pdf)
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB, pdf)
 7. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka (363 kB, pdf)
 8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (956 kB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,7 MB, pdf)
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 11. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 12. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,3 MB, pdf)
 13. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Poznámka:

 • Každý účastník zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

 ZápisnicaDátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00