Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie MR 04.04.2017

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

4. apríla 2017 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestnej rady
       Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice

 1. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník) (1,2 MB)
 2. Návrh na zaradenie Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (79 kB)
 3. Návrh na zaradenie Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej školského stravovacieho zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (79 kB)
 4. Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň (317 kB)
 5. Návrh na zmenu orgánov spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o. a doplnenie jej činnosti (1,3 MB)
 6. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (2,9 MB)
 7. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže (2,8 MB)
 8. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 852/2, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 160 m², Ing. Jurajovi Švecovi a Ing. Denise Švecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,1 MB)
 9. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, v k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m², Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,2 MB)
 10. Návrh na prenechanie do bezplatného užívania nebytových priestorov v KC Fontána Na Ožvoldíkovej 12, Miestnemu odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka (1,5 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bilíkova 34, trieda, vo výmere 65,70 m², Mgr. Dagmar Kačová - Ateliér Čakanka, Pod Násypom 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
 12. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m², nájomcovi Stanislav Šandor - Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
 13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske priestory, vo výmere 30 m², Oľga Ďuricová - Agentúra DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2 MB)
 14. Návrh na odpustenie dlhu žiadateľovi ŠK Pressburg Powerlifting, o.z. (3 MB)
 15. Rôzne
  Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Uznesenia č. 149 – 160 z 11. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 4. apríla 2017 (169 kB)

Zápisnica

Zápisnica z 11. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 4. apríla 2017 (217 kB)

 

 

 

Dátum zverejnenia: 31.03.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00