6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie MR 05.02.2019

POZVÁNKA

na 1. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
5. februára 2019 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. (3,349 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok. (239 kB)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. (217 kB)
 4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2017/2018. (1,004 kB)
 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019. (428 kB)
 6. Návrh na predaj pozemkov, parc. č.1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 61 m², JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (14,302 kB)
 7. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1674/1, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 318 m², Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskéj, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (13,714 kB)
 8. Návrh na predaj podielu k pozemku, “E-KN“, parc. č. 101, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33m2, Mgr. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martinovi Matejkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(14,842 kB)
 9. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch, parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č.1240/1 a parc. č. 2259, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK, s. r. o.
 10. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1807, vo výmere 385 m2 a časti pozemku, parc. č. 2906/1, vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k. ú. Dúbravka, na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu do 31.12.2029, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1891 v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, v súhrne vo výmere 2237,3 m2 a pozemku, parc. č. 3166 vo výmere 1054 m2, nájomcovi Súkromná základná škola – Wondrschool, Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 31406025, na dobu do 30.06.2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, súp.č. 2898, postavenej na parc. č. 3026/4, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,3m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 145, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi Mgr. Lucia Rydzoňová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 147, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 15 m2, nájomcovi Mgr. Veronika Kovácsová-Daphne massage, Rozvodná 13, Bratislava, IČO: 45931691, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi PhDr. Andrea Čiková, PhD., Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, súp. č 2898,postavenej na parc. č. 3026/4, k. ú. Dúbravka, vo výmere 202,3 m2, nájomcovi KOUVAR, s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava. IČO: 52 151 603.
 17. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru, v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 15 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o. z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (11,072 kB)
 18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka, za účelom umiestnenia reklamných zariadení, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. (9,761 kB)
 19. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/24, k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m2, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (7,645 kB)
 20. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3175/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m², na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (10,396 kB)
 21. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa. (3,813 kB)
 22. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1. k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m², na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019. (123 kB)
 24. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2019. (120 kB)
 25. Rôzne.

      Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

 

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 26.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00