5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Tu vybavíte

 

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Kontakty:
Vedúca oddelenia: 
PhDr. Dominika Malačinová
Telefón: 02/69202576
Mobil: 0949 007 361 

Odborní referenti a posudkoví sociálni pracovníci: 
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.kovacova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Koštrnová – 02/69202535, eva.kostrnova@dubravka.sk

Opatrovateľská služba: 
Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk 
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Dovoz obedov:
Ivana Krajčírová – 0918 888 237 


Náplň pracovných činností oddelenia 

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh: 

 1. koncepčne zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti, 
 2. tvorí koncepciu rozvoja sociálnych vecí a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni mestskej časti, 
 3. preveruje podnety a sťažností od občanov, 
 4. prijíma žiadosti a rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu formou zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára a opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 
 5. poskytuje sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb, 
 6. poskytuje sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta, 
 7. môže poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo rozhodnutím súdu umiestnené do centra pre deti a rodiny, príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené, 
 8. vykonáva sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa o jednorazový finančný príspevok a navrhuje občanovi mestskej časti poskytnúť finančný príspevok ako účelový, alebo mimoriadny, 
 9. priznáva nárok na dotáciu na stravu dôchodcom a zmluvne zabezpečuje služby na spoločné stravovanie dôchodcov v mestskej časti, 
 10. prijíma prídavok na dieťa na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 11. vybavuje žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti, 
 12. rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu a o zmene stupňa odkázanosti, 
 13. zabezpečuje vyhotovenie lekárskeho posudku a konzultuje s posudkovým lekárom stupeň odkázanosti občana, 
 14. poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti občanov vlastnými pracovníkmi, prípadne tretími stranami, 
 15. zabezpečuje a pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia v správnom konaní, 
 16. vytvára partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy zamestnanosti, 
 17. administratívne zabezpečuje občianske slávnosti v mestskej časti, 
 18. poskytuje mladému dospelému jednorazový príspevok na osamostatnenie sa podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 19. poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, či už v rodine, alebo ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon výchovných opatrení, 
 20. vykonáva funkciu majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, 
 21. vykonáva funkciu poručníka na základe rozhodnutia súdu, 
 22. prijíma oznámenie o úmrtí fyzickej osoby a zabezpečuje jej pochovanie v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, 
 23. zabezpečuje rozvoz stravy pre občanov mestskej časti,
 24. poskytuje a zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. 

 

Seniori v Dúbravke:

Zariadenia sociálnych služieb :

Násilie páchané na ženách:

Osoby so zdravotným postihnutím:

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 16.03.2023

Kontakt:

Vedúca oddelenia: PhDr. Dominika Malačinová
Telefón: 02/69202576 
Mobil:
0949 007 361
E-mail: socialne@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00