Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Tu vybavíte

 

Adresa:
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Kontakty:
Vedúca oddelenia: 
PhDr. Dominika Malačinová
Telefón: 02/69202576
Mobil: 0949 007 361 

Odborní referenti a posudkoví sociálni pracovníci: 
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.kovacova@dubravka.sk 
Mgr. Eva Koštrnová – 02/69202535, eva.kostrnova@dubravka.sk

Opatrovateľská služba: 
Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk 
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk 

Dovoz obedov:
Ivana Krajčírová – 0918 888 237 


Náplň pracovných činností oddelenia 

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh: 

 1. koncepčne zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti, 
 2. tvorí koncepciu rozvoja sociálnych vecí a vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni mestskej časti, 
 3. preveruje podnety a sťažností od občanov, 
 4. prijíma žiadosti a rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu formou zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára a opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 
 5. poskytuje sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb, 
 6. poskytuje sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta, 
 7. môže poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo rozhodnutím súdu umiestnené do centra pre deti a rodiny, príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené, 
 8. vykonáva sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa o jednorazový finančný príspevok a navrhuje občanovi mestskej časti poskytnúť finančný príspevok ako účelový, alebo mimoriadny, 
 9. priznáva nárok na dotáciu na stravu dôchodcom a zmluvne zabezpečuje služby na spoločné stravovanie dôchodcov v mestskej časti, 
 10. prijíma prídavok na dieťa na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 11. vybavuje žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti, 
 12. rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu a o zmene stupňa odkázanosti, 
 13. zabezpečuje vyhotovenie lekárskeho posudku a konzultuje s posudkovým lekárom stupeň odkázanosti občana, 
 14. poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti občanov vlastnými pracovníkmi, prípadne tretími stranami, 
 15. zabezpečuje a pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia v správnom konaní, 
 16. vytvára partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy zamestnanosti, 
 17. administratívne zabezpečuje občianske slávnosti v mestskej časti, 
 18. poskytuje mladému dospelému jednorazový príspevok na osamostatnenie sa podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 19. poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, či už v rodine, alebo ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon výchovných opatrení, 
 20. vykonáva funkciu majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, 
 21. vykonáva funkciu poručníka na základe rozhodnutia súdu, 
 22. prijíma oznámenie o úmrtí fyzickej osoby a zabezpečuje jej pochovanie v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, 
 23. zabezpečuje rozvoz stravy pre občanov mestskej časti,
 24. poskytuje a zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. 

 

Seniori v Dúbravke:

Zariadenia sociálnych služieb :

Násilie páchané na ženách:

Osoby so zdravotným postihnutím:

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 16.01.2024

Kontakt:

Vedúca oddelenia: PhDr. Dominika Malačinová
Telefón: 02/69202576 
Mobil:
0949 007 361
E-mail: socialne@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00