3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady 11.09.2018

POZVÁNKA

na 17. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
11. septembra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

       Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajne školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (304 kB)
  2. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 841 01 Bratislava (274 kB)
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2018 (1,8 MB)
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB)
  5. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2, nájomcom Petrovi Ondrejkovi, Ondrejovi Halušťokovi a Lenke Jamriškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3 MB)
  6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing.Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,8 MB)
  7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,5 MB)
  8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3088/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m², Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
  9. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,6 MB)
  10. Rôzne

       Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00