6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestnej rady dňa 13.09.2022

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

13. septembra 2022 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 (465 kb, pdf)
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2022 (1,3 MB, pdf)
 4. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6 MB, pdf)
 5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincova) občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,2 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (775 kB, pdf)
 7. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (23,5 kB, pdf)
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (16,4 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9,9 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,9 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Mgr. Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,6 MB, pdf)
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (8,5 MB, pdf)
 13. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
 14. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,6 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1425 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 2 reklamných zariadení spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (14,6 MB, pdf)
 16. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (15,5 MB, pdf)
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti zares, spol. s.r.o. ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/38 k. ú. Dúbravka, v celkovej výmere 306 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa (32,5 MB, pdf)
 18. Návrh na poskytnutie dotácie na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska (343 kB, pdf)
 19. Rôzne
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 09.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.10.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00