5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie MR 12.09.2017

POZVÁNKA

na 13. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
12. septembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017 (1,8 MB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity, financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (261 kB)
 3. Urbanistická štúdia Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka (3,2 MB)
 4. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 , Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,7 MB)
 5. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2 , Ing. Gabriele Karmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,6 MB)
 6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2 , Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,2 MB)
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5 MB)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, miestnosť č. 149, vo výmere 14,9 m2 , Ing. Iveta Hoštáková – KOZMETIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa (604 kB)
 9. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka – garážový box, vo výmere 12 m2 , Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (593 kB)
 10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (558 kB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa (220 kB)
 12. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 9,27 m2 , Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný osobitného zreteľa (713 kB)
 13. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na prehodnotenie spôsobu započítania nájomného Centru rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava (1,4 MB)
 15. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 31.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00