Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zasadnutie miestnej rady dňa 07.06.2022

POZVÁNKA

na 14. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

07. júna 2022 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 (525 kB, pdf)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 (5,1 MB, pdf)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 (2,7 MB, pdf)
 5. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K (674 kB, pdf)
 6. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA (696 kB, pdf)
 7. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine (1,4 MB, pdf)
 8. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR (420 kB, pdf)
 9. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka (5,1 MB, pdf)
 10. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (407 kB, pdf)
 11. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú (558 kB, pdf)
 12. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,3 MB, pdf)
 13. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 v k. ú. Dúbravka, v približnej výmere 38 m2 v prospech JUDr. Martina Paičeka a JUDr. Zuzany Paičekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (744 kB, pdf)
 14. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,2 MB, pdf)
 15. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020 (217 kB, pdf)
 16. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (192 kB, pdf)
 17. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca (207 kB, pdf)
 18. Návrh na odzverenie zelene zverenej hlavným mestom SR mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,7 MB, pdf)
 19. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (165 kB, pdf)
 20. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 (245 kB, pdf)
 21. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka →oddelenie kultúry (210 kB, pdf)
 22. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka →sociálne oddelenie (6,7 MB, pdf)
 23. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (135 kB, pdf)
 24. Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 pre žiadateľa PARACELSUS, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, Bratislava (368 kB, pdf)
 25. Rôzne
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 02.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.06.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00