Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Oddelenie územného rozvoja

Tu vybavíte


Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava  

Kontakty:
Vedúci oddelenia:
Ing. arch. Pavel Gašparovič
Telefón: 02/60101140
E-mail: uzemny.rozvoj@dubravka.sk, pavel.gasparovic@dubravka.sk

Zamestnanci oddelenia:
Eva Szegényová Kissová - 02/60101171eva.szegenyova@dubravka.sk
Karol Zrůnek – 02/60101159karol.zrunek@dubravka.sk
Marek Kašuba – 02/60101187, 0948 306335, marek.kasuba@dubravka.sk
Martina Poláková - 02/ 60101165, martina.polakova@dubravka.sk
Mgr. Dáša Chalupková - 02/ 60101186, dasa.chalupkova@dubravka.sk
Ing. Marcel Ceccato – 02/60101162marcel.ceccato@dubravka.sk
Ing. arch. Ivo Kollárik – 02/60101167, ivo.kollarik@dubravka.sk

zimná údržba – kontakt počas zimnej sezóny 

Náplň pracovných činností oddelenia

Oddelenie územného rozvoja svojou činnosťou v oblasti územného rozvoja, výstavby a dopravy zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestného hospodárstva na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
 2. spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh v oblasti dopravy,
 3. spracováva stanoviská a vyjadrenia k regionálnej koncepcii rozvoja Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja z hľadiska mestskej časti,
 4. navrhuje a spracováva podklady na dopravné značenia v mestskej časti,
 5. podieľa sa na tvorbe koncepcie územného rozvoja mestskej časti,
 6. zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), spracovanie architektonických a urbanistických zásad pre územný rozvoj mestskej časti a zásad pre tvorbu regulatívov vybraných zón,
 7. zabezpečuje informovanosť verejnosti a investorov o územnom rozvoji mestskej časti,
 8. zabezpečuje správu komunikácii III. a IV. triedy, ich údržbu a rekonštrukciu, zvislé a vodorovné značenie, vrátane zimnej údržby komunikácií a chodníkov,
 9. vydáva rozhodnutia o povolení na zaujatie verejného priestranstva, uzávierky, rozkopávky, obchádzky,
 10. vydáva rozhodnutia o vydaní povolení na vyhradené parkovania,
 11. zabezpečuje uplatňovanie celomestskej parkovacej politiky v podmienkach mestskej časti,
 12. rieši priestupky a stanovuje sankcie za porušenie cestného zákona alebo nariadení mestskej časti,
 13. rozhoduje o pripojení ďalších komunikácii k cestám III. a IV. triedy v mestskej časti,
 14. vedie a aktualizuje operatívnu evidenciu komunikácií III. a IV. triedy, účelových komunikácií a ďalších stavieb (napr. chodníky, parkoviská, spevnené plochy a pod.).
Oddelenie územného rozvoja svojou činnosťou v oblasti podnikateľských činností zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:
 1. Vydáva rozhodnutia o prevádzkovom režime v zdravotníckych zariadeniach a v lekárňach,
 2. vedie a aktualizuje evidenciu a vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 3. vedie a aktualizuje agendu týkajúcu sa prevádzkovania verejných lekárni na území mestskej časti,
 4. vydáva povolenia a vykonáva kontrolu pri predaji tovaru a pri poskytovaní služieb na príležitostných predajných trhoch v Dome kultúry Dúbravka a pri ambulantnom predaji na trhoviskách,
 5. v rámci svojich kompetencií pripravuje a zabezpečuje príležitostné podujatia – hodové slávnosti, vianočné trhy a pod.,
 6. poskytuje poradenskú činnosť a odborne usmerňuje záujemcov o podnikanie.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 04.01.2024

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Pavel Gašparovič     
Telefón: 02/60101140  
E-mail: 
uzemny.rozvoj@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00