9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Zasadnutie miestnej rady dňa 17.01.2023

POZVÁNKA

na 1. zasadnutie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

17. januára 2023 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (4,1 MB, pdf)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2023 zo dňa ............... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (317 kB, pdf)
 4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2023 zo dňa 31.1.2023 o určení výšky mesačného príspevku a jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,8 MB, pdf)
 5. Návrh na náhradu škody v dôsledku výpadku elektrického prúdu v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu KOUVAR s.r.o. (995 kB, pdf)
 6. Návrh na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. s likvidáciou (110 kB, pdf)
 7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (15,7 MB, pdf)
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj rozdeleného pozemku parc. č. 2401/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 181 m² Ing. Františkovi Golianovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,4 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlasti Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 12. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,5 MB, pdf)
 13. Návrh na predĺženie doby nájmu do 28.02.2026 v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m², nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,4 MB, pdf)
 14. Návrh na odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe Základnej školy Pri kríži 11, späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,6 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom časti telocvične v ZŠ Beňovského 1, vo výmere 703 m², na dobu určitú do 31.08.2032, Strednej odbornej škole pedagogickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB, pdf)
 16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3632/314782 na zastavanom pozemku pod bytovým domom, parc. č. 3168, k. ú. Dúbravka vo výmere 351 m² Ing. Zuzane Bojnovej a JUDr. Ing. Ivanovi Bojnovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,3 MB, pdf)
 17. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17 k. ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (17,7 MB, pdf)
 18. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,7 MB, pdf)
 19. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcie malej telocvične v ZŠ Nejedlého z Fondu na podporu športu (200 kB, pdf)
 20. Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (175 kB, pdf)
 21. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 11.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00