Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Zasadnutie miestnej rady dňa 17.01.2023

POZVÁNKA

na 1. zasadnutie miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

17. januára 2023 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (4,1 MB, pdf)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2023 zo dňa ............... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť (317 kB, pdf)
 4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2023 zo dňa 31.1.2023 o určení výšky mesačného príspevku a jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (3,8 MB, pdf)
 5. Návrh na náhradu škody v dôsledku výpadku elektrického prúdu v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu KOUVAR s.r.o. (995 kB, pdf)
 6. Návrh na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. s likvidáciou (110 kB, pdf)
 7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (15,7 MB, pdf)
 8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB, pdf)
 9. Návrh na predaj rozdeleného pozemku parc. č. 2401/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 181 m² Ing. Františkovi Golianovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9 MB, pdf)
 10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,4 MB, pdf)
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlasti Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 12. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,5 MB, pdf)
 13. Návrh na predĺženie doby nájmu do 28.02.2026 v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m², nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,4 MB, pdf)
 14. Návrh na odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe Základnej školy Pri kríži 11, späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (1,6 MB, pdf)
 15. Návrh na nájom časti telocvične v ZŠ Beňovského 1, vo výmere 703 m², na dobu určitú do 31.08.2032, Strednej odbornej škole pedagogickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7 MB, pdf)
 16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3632/314782 na zastavanom pozemku pod bytovým domom, parc. č. 3168, k. ú. Dúbravka vo výmere 351 m² Ing. Zuzane Bojnovej a JUDr. Ing. Ivanovi Bojnovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,3 MB, pdf)
 17. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17 k. ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (17,7 MB, pdf)
 18. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,7 MB, pdf)
 19. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcie malej telocvične v ZŠ Nejedlého z Fondu na podporu športu (200 kB, pdf)
 20. Návrh Dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (175 kB, pdf)
 21. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 11.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00