30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Oddelenie územného rozvoja

Tu vybavíte


Adresa:
Pri kríži 14
844 02 Bratislava  

Kontakty:
Vedúci oddelenia:
Ing. arch. Pavel Gašparovič
Telefón: 02/60101140
E-mail: uzemny.rozvoj@dubravka.sk, pavel.gasparovic@dubravka.sk

Zamestnanci oddelenia:
PhDr. Monika Procházková –  02/ 60101161monika.prochazkova@dubravka.sk
Eva Szegényová Kissová - 02/60101171eva.szegenyova@dubravka.sk
Karol Zrůnek – 02/60101159karol.zrunek@dubravka.sk
Marek Kašuba – 02/60101187, marek.kasuba@dubravka.sk
Martina Poláková - 02/ 60101165, martina.polakova@dubravka.sk
Mgr. Dáša Chalupková - 02/ 60101186, dasa.chalupkova@dubravka.sk
Ing. Marcel Ceccato – 02/60101162marcel.ceccato@dubravka.sk
Ing. arch. Ivo Kollárik – 02/60101167, ivo.kollarik@dubravka.sk

 

Náplň pracovných činností oddelenia

Oddelenie územného rozvoja svojou činnosťou v oblasti územného rozvoja, výstavby a dopravy zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestného hospodárstva na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
 2. spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh v oblasti dopravy,
 3. spracováva stanoviská a vyjadrenia k regionálnej koncepcii rozvoja Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja z hľadiska mestskej časti,
 4. navrhuje a spracováva podklady na dopravné značenia v mestskej časti,
 5. podieľa sa na tvorbe koncepcie územného rozvoja mestskej časti,
 6. zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), spracovanie architektonických a urbanistických zásad pre územný rozvoj mestskej časti a zásad pre tvorbu regulatívov vybraných zón,
 7. zabezpečuje informovanosť verejnosti a investorov o územnom rozvoji mestskej časti,
 8. zabezpečuje správu komunikácii III. a IV. triedy, ich údržbu a rekonštrukciu, zvislé a vodorovné značenie, vrátane zimnej údržby komunikácií a chodníkov,
 9. vydáva rozhodnutia o povolení na zaujatie verejného priestranstva, uzávierky, rozkopávky, obchádzky,
 10. vydáva rozhodnutia o vydaní povolení na vyhradené parkovania,
 11. zabezpečuje uplatňovanie celomestskej parkovacej politiky v podmienkach mestskej časti,
 12. rieši priestupky a stanovuje sankcie za porušenie cestného zákona alebo nariadení mestskej časti,
 13. rozhoduje o pripojení ďalších komunikácii k cestám III. a IV. triedy v mestskej časti,
 14. vedie a aktualizuje operatívnu evidenciu komunikácií III. a IV. triedy, účelových komunikácií a ďalších stavieb (napr. chodníky, parkoviská, spevnené plochy a pod.).
Oddelenie územného rozvoja svojou činnosťou v oblasti podnikateľských činností zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:
 1. Vydáva rozhodnutia o prevádzkovom režime v zdravotníckych zariadeniach a v lekárňach,
 2. vedie a aktualizuje evidenciu a vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 3. vedie a aktualizuje agendu týkajúcu sa prevádzkovania verejných lekárni na území mestskej časti,
 4. vydáva povolenia a vykonáva kontrolu pri predaji tovaru a pri poskytovaní služieb na príležitostných predajných trhoch v Dome kultúry Dúbravka a pri ambulantnom predaji na trhoviskách,
 5. v rámci svojich kompetencií pripravuje a zabezpečuje príležitostné podujatia – hodové slávnosti, vianočné trhy a pod.,
 6. poskytuje poradenskú činnosť a odborne usmerňuje záujemcov o podnikanie.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2023

Kontakt:

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Pavel Gašparovič     
Telefón: 02/60101140  
E-mail: 
uzemny.rozvoj@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00