8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestnej rady 27.03.2018

POZVÁNKA

na 15. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
27. marca 2018 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

  1. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (11.6 MB)
  2. Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, v suteréne bytového domu na Bullovej č. 11, Bratislava, súp. č. 1171, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, Petrovi Priedhorskému a Dáše Priedhorskej, bytom Bagarova 1175/7, Bratislava (3,1 MB)
  3. Návrh na predaj nebytového priestoru-garáže č. 914, v suteréne bytového domu na Bullovej č. 19-25, Bratislava, súp. č. 1172, vedenej na LV č. 3392, k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a na pozemku, kupujúcemu Jaroslavovi Klinčekovi, bytom Bullova č.19, Bratislava (3,4 MB)
  4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-kuchyne so zázemím, v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 360,96 m2 , nájomcovi HLZ s.r.o., Pri Hrubej lúke 11, Bratislava, IČO 46 899 316, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,1 MB)
  5. Návrh na nájom nebytových priestorov-pivničných priestorov v budove ZŠ Sokolíkova 2, súp. č. 1838, na pozemku, parc. č. 2248, vo výmere 40 m2 , Mariánovi Kocanovi, bytom Revolučná 3544/25, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,8 MB)
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka, vo výmere 130 m2 , BELAGGIO s.r.o., Šancová 31, Bratislava, IČO 35 924535, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,7 MB)
  7. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 48,5 m2 , SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,2 MB)
  8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 173,88 m2, nájomcovi FREEDU PLUS, s.r.o., Bilíkova 34, Bratislava, IČO 44 658 265, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,8 MB)
  9. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Bilíkovej 34, vo výmere 65,70 m2, spoločnosti Wings of Nature, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB)
  10. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00