3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady 28.11.2017

POZVÁNKA

na 14. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
28. novembra 2017 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Návrh rozpočtu na rok 2018. Materiál bude doručený v náhradnom termíne.
 2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (10,2 MB)
 3. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie (5,6 MB)
 4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2016/2017 (1,8 MB)
 5. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1735/14, vo výmere 68 m2 , na Tavarikovej ulici v Bratislave, Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava (2,1 MB)
 6. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 3113, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 280 m2 , Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (6,9 MB)
 7. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9, v k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 77 m2 , Bc. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (27 MB)
 8. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1644/2 REG „C-KN“, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 68 m2 , Ing. arch. Eve Ondruškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (9 MB)
 9. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/5 - 3058/93, ako prípad hodný osobitného zreteľa (22 MB)
 10. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m2 (1,7 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy Základnej školy Pri kríži 11, na pozemku, parc. č. 1242, k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2 , spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,2 MB)
 12. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100 REG „E-KN“, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 303 m2 , Tatiane Svobodovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (14 MB)
 13. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 , nájomcovi Gabriela Abrahámova, Nováčany 60, Gemerský sad, ako prípad hodný osobitného zreteľa (11,9 MB)
 14. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,3 MB)
 15. Návrh na uplatnenie zľavy z nájomného Jozefovi Komornému, za užívanie garáže č. 1, v suteréne bytového domu na ulici Bagarova 1-3, Bratislava, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka (2,2 MB)
 16. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022 (7,5 MB)
 17. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018 (199 kB)
 18. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2018 (201 kB)
 19. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00