Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Zasadnutie miestnej rady 12.06.2018

POZVÁNKA

na 16. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
12. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (244 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (9,8 MB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2017 (13,3 MB)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2017 (2,5 MB)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018 (225 kB)
 6. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (396 kB)
 7. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (263 kB)
 8. Návrh na predaj nehnuteľnosti, stavby, súp. č. 3196, postavenej na parc. č. 3058/5, Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (13,7 MB)
 9. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 33 m2, Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave Dusíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,4 MB)
 10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbertovi Kuglerovi a Kláre Kuglerovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (21,6 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, Natálii Jankovičovej, IČO: 47533340, Bujnákova 23, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (751 kB)
 12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-triedy č. 5 v objekte na Bilikovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (876 kB)
 13. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2952, na Bazovského č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n. o.  (2,9 MB)
 14. Návrh na zníženie ceny nájmu nebytových priestorov v objekte bývalého kina Odboj, nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave (970 kB)
 15. Návrh na nájom pozemku, parc.č.1437/49, vo výmere 492m2,British International School Bratislava, s. r. o., J. V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,3 MB)
 16. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/13, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 43 m2, spoločnosti EURO-EKO SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10,2 MB)
 17. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 1839/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m2, na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (14 MB)
 18. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10,3 MB)
 19. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB)
 20. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky-poplatkov z omeškania od Emílií Rothovej, vo výške 4 619,35 EUR (3,4 MB)
 21. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00