6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestnej rady 12.06.2018

POZVÁNKA

na 16. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
12. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

 1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (244 kB)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka (9,8 MB)
 3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2017 (13,3 MB)
 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2017 (2,5 MB)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018 (225 kB)
 6. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (396 kB)
 7. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (263 kB)
 8. Návrh na predaj nehnuteľnosti, stavby, súp. č. 3196, postavenej na parc. č. 3058/5, Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (13,7 MB)
 9. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 33 m2, Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave Dusíkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,4 MB)
 10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbertovi Kuglerovi a Kláre Kuglerovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (21,6 MB)
 11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, Natálii Jankovičovej, IČO: 47533340, Bujnákova 23, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (751 kB)
 12. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov-triedy č. 5 v objekte na Bilikovej 34, súp. č. 1891, na pozemku, parc. č. 3163, vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (876 kB)
 13. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2952, na Bazovského č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n. o.  (2,9 MB)
 14. Návrh na zníženie ceny nájmu nebytových priestorov v objekte bývalého kina Odboj, nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave (970 kB)
 15. Návrh na nájom pozemku, parc.č.1437/49, vo výmere 492m2,British International School Bratislava, s. r. o., J. V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,3 MB)
 16. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/13, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 43 m2, spoločnosti EURO-EKO SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10,2 MB)
 17. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 1839/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m2, na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (14 MB)
 18. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10,3 MB)
 19. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,8 MB)
 20. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky-poplatkov z omeškania od Emílií Rothovej, vo výške 4 619,35 EUR (3,4 MB)
 21. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00